PREUSMERITEV SEKUND

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA “FB AKCIJA DOSTAVNIKOV – VINJETA GRATIS”

1. Organizator

Organizator in izvajalec nagradne igre je C Automobil Import, d.o.o., Barjanska cesta 54, Ljubljana, Slovenija, matična številka: 5934737000, davčna številka: SI 59925680. Za vse informacije je organizator na voljo na elektronskem naslovu citroen@c-automobil-import.si.

 

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 1. 10. 2020 do vključno 30. 10. 2020.

 

3. Način sodelovanja v nagradni igri

V času od 1. 10. 2020 do vključno 30. 10. 2020 poteka nagradna igra preko obrazca na spletni strani https://www.citroen.si/splosni-pogoji-dostavniki.html,  ki je dostopna preko vtičnika na spletni strani Facebook. Obrazec za sodelovanje v nagradni igri je prosto dosegljiv vsem spletnim uporabnikom.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki so na spletni strani https://www.citroen.si/splosni-pogoji-dostavniki.html odgovorile na nagradno vprašanje, oddale svoje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka) ter podale privolitev za neposredno trženje po telefonu.

Ob izpolnjenem obrazcu za nagradno igro sodelujoči dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, predvsem obveščanja o tem, da je pridobil pravico do nagrade, nadalje pa tudi za namen komunikacije zaradi dostave nagrade. Za te namene organizator zahteva obvezno navedbo veljavnega elektronskega naslova. Podatek o telefonski številki bo uporabljen tudi na namene neposrednega trženja.

 

4. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, ki v času trajanja nagradne igre pravilno izpolnijo obrazec za prijavo v nagradno igro in odgovorijo na nagradno vprašanje ter se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in z uporabo podatkov za neposredno trženje. Preklic privolitve za neposredno trženje pomeni izgubo pravice do sodelovanja v nagradni igri.

Vsaka oseba se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavi samo enkrat. V primeru, da bi se posamezna oseba prijavila večkrat, se bodo vse prijave, razen prve, štele za neveljavne in ne bodo izločene iz sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v C Automobil Import d.o.o. in zaposleni v pooblaščeni prodajno-servisni mreži Citroën.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči se strinja s pogoji in pravili nagradne igre, ki so navedeni na tej strani.

Za namen izročitve nagrade bo organizator od sodelujočega, ki bo izbran za podelitev nagrade po 6. členu teh pogojev, zahteval dodatno še naslednje osebne podatke: naslov za dostavo nagrade in davčna številka. Posredovanje navedenih podatkov je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. Če se nagrajenec na poziv organizatorja ne bo odzval ali v roku 7 dni od poziva ne bo posredoval navedenih podatkov, bo izgubil pravico do nagrade. Organizator lahko v tem primeru nagrado podeli drugemu sodelujočemu.

Prijave z neresničnimi osebnimi podatki ali z osebnimi podatki oseb, ki niso polnoletne, bodo neveljavne in izločene iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator lahko v primeru dvoma o istovetnosti ali polnoletnosti sodelujočega pred podelitvijo nagrade zahteva od sodelujočega, da mu da na vpogled osebni dokument.


Prijave ne smejo biti izvedene prek tretjih strank. Nepopolno izpolnjeni obrazci in obrazci, prejeti po preteku trajanja nagradne igre, bodo izločeni iz sodelovanja v nagradni igri. Nagrada ne bo podeljena sodelujočemu, ki bo v prijavi navedel lažne, nepopolne ali napačne podatke.

 

5. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani; kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva; kakršne koli posledice ob uporabi nagrad; nemožnosti izpolnitve obveznosti iz nagradne igre, do katere pride iz razlogov višje sile ali katerih koli razlogov, ki niso na strani organizatorja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

6. Nagrade

Organizator bo v času trajanja nagradne igre podelil nagrado: 1 x Letna vinjeta za osebno vozilo.

Vrednost nagrade presega 42 EUR(z DDV)  in zato za dajalca nagrade, organizatorja nagradne igre, predstavlja posebne davčne obveznosti. Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec na poziv organizatorja posreduje svojo davčno številko. Organizator bo nato izvedel napoved in akontacijo dohodnine za nagrajenca.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini ali v kakršnikoli drugačni obliki. Pravica do nagrade ni prenosljiva na drugo osebo.

 

7. Izbor nagrajenca

Izbor nagrajenca izmed vseh sodelujočih bo potekal v poslovnih prostorih organizatorja (Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana). Izbor nagrad ni javen. Izbor bo izvedla tričlanska komisija, ki jo določi organizator, ki bo o izboru vodila zapisnik. Pri tem bo upoštevala sledeče kriterije: izvirnost, prepričljivost in praktičnost odgovorov na nagradno vprašanje. Komisija sme iz izbora izločiti vse sodelujoče, katerih odgovor na nagradno vprašanje je na kakršen koli način po presoji komisije žaljiv ali neprimeren.

Izbor bo izveden na podlagi lastne presoje tričlanske komisije, ki jo bo določil organizator, ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev. Odločitev komisije je dokončna. Pritožba na izbor nagrajencev ni mogoča.

Zapisnik o poteku nagradne igre in izboru nagrajenca ter podelitvi nagrade z osebnimi podatki o nagrajencu se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani članov tričlanske komisije organizatorja in shrani na sedežu slednjega za dobo petih let.

V primeru, da se izbrani nagrajenec na poziv organizatorja ne javi ali ne dostavi potrebnih podatkov za izročitev nagrade v danem roku 7 dni od prejema poziva, sme organizator po lastni odločitvi izbor nagrajenca opraviti ponovno.

Organizator lahko odstopi od obljube nagrade, če oseba z izpolnitvijo vprašalnika lažno prikaže, da izpolnjuje pogoje, določene v teh splošnih pogojih, čeprav to ne drži; če nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre; nagrajenec posreduje napačne podatke ali podatke tretje osebe; nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade; organizator zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika.

Organizator ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

 

8. Objava nagrajencev in prevzem nagrad

Ime in priimek nagrajenca bo po zaključku izbora objavljen na spletni strani www.citroen.si  

Vsak sodelujoči v nagradni igri se, v primeru da je nagrajenec, strinja z javno objavo njegovih osebnih podatkov (ime in priimek) na omenjeni spletni strani. Nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen tudi po telefonu ali po elektronski pošti, preko kontaktnih podatkov, ki jih je navedel v obrazcu na spletni strani www.citroen.si. Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od prejema obvestila sporočiti, da sprejema nagrado ter sporočiti naslov, na katerega naj se nagrada vroči, in svojo davčno številko. V kolikor nagrajenci v danem roku ne obvestijo organizatorja o sprejemu pravice do nagrade, jim pravica do nagrade preneha.

Nagrajenec bo nagrado prevzel kot priporočeno poštno pošiljko in jo je dolžan prevzeti. V nasprotnem primeru mu nagrada ne bo podeljena.

 

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Informacije o varstvu osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri so na voljo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, dostopni na spletni strani https://www.citroen.si/varovanje-osebnih-podatkov-akcija-dostavniki.html.

 

10. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.citroen.si  

Ti splošni pogoji so bili objavljeni in so stopili v veljavo z dnem 30. 09. 2020.


 

Top