Ogled vsebine
Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri « POLETJE S CITROËNOM »
Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri « POLETJE S CITROËNOM »

1.            Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Praznični dnevi na Citroënu« na družbenem omrežju Facebook je družba C Automobil Import d.o.o., Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, matična številka: 5934737000, davčna številka: SI59925680, ki jo zastopata direktor Filip Koren in prokurist Tomaž Kukovec.

 

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

 

Nagradna igra traja med 13. 7. 2023 in 19. 7. 2023. Podelili bomo 15 nagrad, ki bodo podeljene 5 nagrajencem. Nagrajenci bodo naključno izžrebani med vsemi, ki bodo sodelovali na družbenem omrežju Facebook, in sicer tako da bodo zapisali pravilni odgovor ter pravočasno oddali komentar.

 

Organizator bo upošteval vse odgovore v komentarju objave, ki bodo oddani do dneva in ure, navedenih v objavi na Facebooku. Organizator ne bo upošteval odgovorov v komentarju objave na Facebooku, ki bodo oddani po preteku navedenega časovnega obdobja.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema te splošne pogoje in z njimi soglaša, vključno z določbami glede varstva osebnih podatkov. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Za vse informacije bo organizator na voljo na elektronskem naslovu: citroen@c-automobil-import.si.

 

2.           Način sodelovanja

V nagradni igri, ki bo objavljena na družbenem omrežju Facebook, lahko sodelujejo vse polnoletne fizične s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije.  Če oseba nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, lahko sodeluje le v primeru, da ima pooblaščenca za prevzem pošiljke na območju Republike Slovenije ali pod pogojem, da sama prevzame strošek dostave nagrade na območje izven ozemlja Republike Slovenije.

 

Sodelovanje je prosto dosegljivo vsakomur, ki ima interes za prijavo in ima uporabniški račun na družbenem omrežju Facebook. Sodelujejo lahko le osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let in imajo popolno poslovno sposobnost. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je poslovna sposobnost odvzeta, lahko sodelujejo samo z odobritvijo svojih zakonitih zastopnikov. Oseba, ki ni popolno poslovno sposobna, ali lažno prikaže, da ima odobritev zakonitega zastopnika, čeprav je nima, ne more veljavno sodelovati in ji organizator ni dolžan izročiti obljubljene nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, kot tudi ne njihovi ožji sorodniki.

 

Oseba, ki želi sodelovati, lahko med med 13. 7. 2023 in 19. 7. 2023, v skladu s temi pravili, na Facebook strani organizatorja pod nagradno objavo v komentar zapiše odgovor na nagradno vprašanje oz. nalogo.

 

Z objavo komentarja udeleženci sprejemajo ta splošna pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

 

3.           Žrebanje nagrad

Pravico do nagrade pridobi kdor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, pravilno odgovori na zastavljeno nagradno vprašanje/nalogo in je izžreban.

 

Žrebanje bo izvedeno po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki pravilno sodelujejo v nagradni igri. Izbor nagrajencev bo potekal v prostorih organizatorja in ne bo javen. Žreb bo izvedla s strani organizatorja izbrana komisija, ki jo bodo sestavljali trije (3) predstavniki organizatorja. Žreb bo opravljen računalniško in se bo o njem vodil zapisnik, ki bo vseboval datum, uro in kraj izbora, navzočih osebah in nagrajencih. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Rezultati izbora in žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

V roku treh (3) dni po žrebu, bo organizator obvestil izžrebance z objavo na organizatorjevi Facebook strani in tako, da jih bo v objavi označil. Organizator bo nagrajence pozval, da mu posredujejo naslednje podatke: ime, priimek, stalni naslov ali začasni naslov.

 

Pravice do nagrade ne pridobi sodelujoči, katerega objava je po vsebini žaljiva; ali bi njegova vsebina lahko škodovala časti ali dobremu imenu neke osebe; ali vsebuje informacije iz osebnega ali družinskega življenja kakšne prepoznavne osebe, ki lahko škodujejo njenemu dobremu imenu; ali na kakršen koli drug način nedopustno posega v zasebnost, osebnostne pravice ali druge pravice neke osebe; spodbuja k ravnanju, ki predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ali vsebuje opis, ki kaže na takšno ravnanje; ali je iz drugih razlogov neprimeren za objavo; ali je očitno, da sodelujoči nima ustreznih avtorskih pravic na prispevku.

 

Katere objave so neprimerne za objavo, odloči sam organizator ali ena ali več oseb, ki jih določi organizator, po lastni presoji. Organizator bo lahko v postopku odločanja pozval sodelujočega na dodatna pojasnila. Odločanje o neprimernosti ne bo potekalo javno. Vsak sodelujoči lahko objavi neomejeno število komentarjev. Ne glede na število objavljenih komentarjev pa isti posameznik sodeluje zgolj enkrat v žrebu za nagrado in ima tako možnost prejeti največ eno nagrado.

 

4.           Obveznosti nagrajencev

Nagrajenec mora po pozivu organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, na katerega naj organizator vroči nagrado.

 

Nagrajenec mora podatke posredovati v 7 dneh od objave obvestila o nagradi. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju.

Če se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku ter se nagrada zato vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s tem pa tudi izgubi pravico do prejema nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade. Nagrajencem, ki ne bodo posredovali točnih osebnih podatkov, organizator ni dolžan podariti obljubljene nagrade.

 

5.           Nagrade

Organizator bo nagrajenim osebam, ki bodo skladno s temi pogoji pridobile pravico do nagrade, podaril nagrado iz butika Citroën Lifestyle.

 

Nagrade, ki bodo podeljene:

-      5x odpirač Citroën

-      5x model za ledene kocke Citroën

-      5x kapa s šiltom Citroën

 

Nagrade bodo formirane v pakete kot bodo navedeni v nagradni igri oz. nalogi. Nagrado bo organizator poslal po pošti na poštni naslov, ki ga bo nagrajenec sporočil organizatorju, v roku 30 dni po izvedbi žreba.

 

Nagrada ne presega vrednosti 42 EUR, zaradi česar se skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ne šteje v davčno osnovo za doseženi dohodek. Pravice do nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Sodelujoči ne more zahtevati menjave obljubljene nagrade za denar ali drugo stvar. V primeru, da organizator iz razlogov višje sile ne more zagotoviti nagrade iz prvega odstavka tega člena, bo sodelujočim, ki bodo pridobili pravico do nagrade, zagotovil drugo nagrado enake ali višje vrednosti.

 

6.           Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;

- morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

- kakršnekoli posledice, ki bi nastala zaradi koriščenja nagrade.

 

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator kadarkoli odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani organizatorja (v komentarju pod pravili nagradne igre) obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

 

7.            Naslov dostave nagrade

Nagrajenec mora po obvestilu organizatorja o žrebu navesti poštni naslov svojega stalnega ali začasnega prebivališča oziroma drug naslov, na katerem bo prevzel nagrado. V primeru, da je navedeni naslov na ozemlju Republike Slovenije, strošek pošiljanja nagrade nosi organizator. Če oseba nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije, lahko sodeluje le v primeru, da ima pooblaščenca za prevzem pošiljke na območju Republike Slovenije. Če sodelujoči navede naslov za prevzem nagrade izven Republike Slovenije, mu organizator vroči nagrado na tem naslovu le, če sodelujoči sam nosi strošek dostave.

 

8.           Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 2. členu teh splošnih pravil in pogojev sodelovanja, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke obdeluje za namene izvedbe nagradne igre, razglasitve izžrebancev in podelitve nagrad. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime Facebook profila objavita na Facebook strani organizatorja.

 

Organizator bo kot upravljavec zbirke osebnih podatkov osebne podatke nagrajencev v nagradni igri (ime in priimek in naslov) vpisal v svojo zbirko osebnih podatkov in jih obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z veljavno politiko zasebnosti podjetja, objavljena na spletni strani: https://www.citroen.si/uporabne-povezave/izjava-zasebnosti.html.

 

Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se hrani za dobo enega leta.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na Facebook strani organizatorja.

 

Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga in informatike pri organizatorju.

 

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pridobitve kopije njegovih osebnih podatkov za njegove lastne potrebe ali zaradi njihovega prenosa drugemu ponudniku storitev po njegovi izbiri (pravica do prenosljivosti podatkov). Kadar obdelava temelji na pravni podlagi zakonitega interesa upravljavca, lahko takšni obdelavi osebnih podatkov posameznik tudi ugovarja. Svojo privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče, če obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

 

Omenjene pravice lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: gdpr@c-automobil-import.si

 

Posameznik lahko uveljavlja tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

9.           Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil in odpoved nagradne igre, če to zahtevajo tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na družbenem omrežju Facebook. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru spora med organizatorjem nagradne igre in sodelujočim je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

 

V Ljubljani dne 1. 7. 2023