PREUSMERITEV SEKUND

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - “FB AKCIJA DOSTAVNIKOV – VINJETA GRATIS”

 

1. Uvodno

1.1. Z izpolnitvijo obrazca za sodelovanje in podajo soglasja k pogojem sodelovanja sodelujoči v nagradni igri posreduje organizatorju svoje osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre, pridobitve obljubljene nagrade in za neposredno trženje. Obdelava zbranih osebnih podatkov je zakonita, kolikor je potrebna bodisi za izvajanje pogodbenega razmerja ali zaradi zakonitega interesa upravljavca, bodisi utemeljena na podlagi izrecne privolitve sodelujočega. Družba C Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična številka: 5934737000, davčna številka: SI 59925680 (v nadaljevanju poimenovana “družba“ ali “organizator“) se šteje za upravljavca osebnih podatkov, pridobljenih v okviru nagradne igre. Družba vse osebne podatke varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) in ostalimi zavezujočimi predpisi.

 

2. Nameni zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter zakonitost obdelave

2.1. Sodelovanje v nagradni igri in izpolnitev organizatorjeve obveznosti izročitve obljubljene nagrade je mogoča le pod pogojem, da je sodelujoči ob izpolnitvi vprašalnika v polja, ki so za to predvidena, vpisal svoje točne osebne podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte in telefonsko številko. Vpis podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, saj sicer izpolnitev obveznosti organizatorja ni mogoča. Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno tudi s podajo privolitve za neposredno trženje po telefonu, zato se bodo navedeni podatki (ime, priimek, telefonska številka) uporabili tudi za namen kontaktiranja v zvezi z interesom za nakup blaga, ki ga ponuja organizator.

 

2.2. Nagrajenec poleg navedenih podatkov organizatorju posreduje še podatek o naslovu, na katerega naj bo dostavljena nagrada in o svoji davčni številki. Ta podatek bo organizator uporabil za namen izročitve nagrade, ki jo bo poslal nagrajencu na naslov, ki mu ga bo ta posredoval. Podatek o davčni številki bo organizator uporabil za namen izpolnitve obveznosti plačila akontacije dohodnine od izplačane nagrade. V okviru izvedbe nagradne igre bo organizator ime in priimek nagrajenca objavil na svoji spletni strani, kot je določeno v pogojih te nagradne igre.

 

2.3. Odgovori na nagradno vprašanje ne bodo javno objavljeni. Sodelujoči v njih ni zavezan razkriti nobenih osebnih podatkov. Če jih kljub temu prostovoljno in po lastni odločitvi razkrije, jih bo organizator lahko uporabil za namen izvedbe nagradne igre skladno s splošnimi pogoji, t.j. pri odločanju komisije o izboru nagrajenca.

 

2.4. Organizator pri zbiranju osebnih podatkov ni dolžan preverjati pravilnosti osebnih podatkov ali identitete sodelujočega, ima pa pravico, da sodelujočega po lastni presoji pozove, da izkaže svojo identiteto in polnoletnost.

 

2.5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jih sodelujoči posreduje organizatorju je posameznikova izrecna privolitev, to je točka a) prvega odstavka 6. člena GDPR, ter točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR, kolikor se obdelava nanaša na podelitev nagrade. Osebni podatki nagrajenca se lahko obdelujejo tudi na podlagi točke c) prvega odstavka 6. člena GDPR, kolikor je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki zavezuje organizatorja. Kolikor je dovoljeno s splošnimi predpisi, je pravna podlaga za obdelavo teh podatkov tudi zakoniti interes organizatorja, točka f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Zakoniti interes organizatorja je uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki, vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in infrastrukture ter pospeševanje prodaje, poznavanje strank za namene oglaševanja in raziskave trga, v obsegu, kolikor obdelavo za ta namen dovoljujejo veljavni predpisi.

 

3. Pravice posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

3.1. Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od organizatorja zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi z njim in pravico do prenosljivosti podatkov, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, ima posameznik pravico svojo privolitev preklicati. Za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upravljavca, pa ima posameznik možnost ugovarjati takšni obdelavi.

 

V primeru, da iz posameznikove zahteve izhaja, da nasprotuje vsakršni nadaljnji obdelavi osebnih podatkov ali da preklicuje privolitev za obdelavo svojih podatkov za namen neposrednega trženja, se njegova zahteva šteje za odjavo iz sodelovanja v nagradni igri.

 

3.2. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizatorja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop (vpogled, prepis in kopiranje) do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  • namene obdelave,
  • vrste zadevnih osebnih podatkov,
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
  • informacijo o pravici do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Organizator zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

 

3.3. Pravica do popravka

Posameznik ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

3.4. Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

Posameznik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov, če podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani; če so bili obdelani nezakonito; če njihovi obdelavi ugovarja ali prekliče privolitev; če tako določa zakon ali drug predpis. Organizator bo v primeru zahteve ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da bodo vsi obdelovalci, ki jim je posredoval podatke, seznanjeni z zahtevo za izbris ter od njih zahteval, naj izbrišejo povezave do osebnih podatkov ali njihovih kopij; razen če bo obdelava potrebna za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje zakonske obveznosti ali uveljavljanje in obrambo pred pravnimi zahtevki.

 

3.5. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči omejitev obdelave, če oporeka točnosti podatkov, ki se da preveriti; če je obdelava nezakonita in posameznik ne želi izbrisa, pač pa zahteva omejitev obdelave; če podatke potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kljub temu da podatki niso več potrebni za namene obdelave; če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi organizatorja prevladajo nad razlogi posameznika.

 

3.6. Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Organizator vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Če posameznik tako zahteva, ga obvesti o teh uporabnikih.

 

3.7. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, ima posameznik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim od organizatorja, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizator pri tem oviral. Posameznik ima pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

3.8. Pravica do ugovora

Posameznik ima pravico, da kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, če se ti obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe.

 

4. Način uveljavljanja pravic

4.1. Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov posameznik uveljavlja pri organizatorju. Posameznik ima pravico, da zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj in uveljavlja pravico do omejitve obdelave, popravka, izbrisa podatkov, prenosljivosti podatkov in do ugovora ter preklica privolitve, na katerega koli od sledečih načinov:

-           pisno na poslovni naslov družbe C Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana,

-           ustno na zapisnik na poslovnem naslovu družbe,

-           po elektronski pošti na naslov: gdpr@c-automobil-import.si.

 

4.2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi je dosegljiva na elektronskem naslovu gdpr@c-automobil-import.si.

 

4.3. Organizator bo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve ustrezno obravnaval zahtevo ter o ukrepih po pošti ali po elektronski pošti obvestil posameznika. Rok za odgovor se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Organizator sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

 

4.4. Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da je obdelava podatkov v zvezi z njim v nasprotju s predpisi.

 

5. Uporabniki osebnih podatkov

5.1. Organizator zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:

-           zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom organizatorja (npr. pogodbeni izvajalci, klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije) in

-           državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

 

5.2. V vsakem primeru posredovanja osebnih podatkov pogodbenemu obdelovalcu bo organizator posredoval podatke le pogodbenim obdelovalcem, ki bodo zagotovili zadostna jamstva glede zavarovanja osebnih podatkov.

 

6. Rok hrambe osebnih podatkov

6.1. Organizator bo osebne podatke hranil ves čas trajanja nagradne igre do izpolnitve svoje obveznosti izročitve nagrade ter še 5 let od zaključka nagradne igre. Podatke, zbrane za namen neposrednega trženja (ime, priimek, telefonska številka) bo hranil vse do preklica privolitve za neposredno trženje. V primeru, da bo nadaljnja hramba osebnih podatkov potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa, sme organizator podatke hraniti, dokler je hramba potrebna za izpolnitev obveznosti.

 

6.2. Po preteku obdobja hrambe bo organizator vse pridobljene osebne podatke uničil.

 

C Automobil Import d.o.o.

 

Top