Ogled vsebine
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Ami preizkus"
Splošna pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Ami preizkus«

1.       Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Ami preizkus« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje C Automobil Import, Baragova 7e, 1000 Ljubljana. ID za DDV SI59925680 (v nadaljevanju “C Automobil Import” oz. »organizator«).

Nagradno igro bo za C Automobil Import izvedlo podjetje Escapebox d. o. o., Medvedova ulica 28, 1000 Ljubljana, ID za DDV SI13693263 (v nadaljevanju »Escapebox« oz. »pogodbeni obdelovalec«).

 

2.      Namen nagradne igre

Namen izvedbe nagradne igre je promocija blagovne znamke Citroën in izvajanje trženjskega komuniciranja na območju Republike Slovenije.

 

3.      Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka na spletni strani citroen-ami.brainylab.io  in traja od dne 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024 do 23.59 ure z možnostjo podaljšanja.

 

4.      Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je vnos oz. navedba pravilnih osebnih podatkov (elektronski naslov) preko obrazca, ki se prikaže na koncu igre, ter označba polja, da se udeleženec strinja s pravili in pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani. Nakup pri podjetju organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na https://www.citroen.si/uporabne-povezave/kviz-ami.html

 

5.      Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu privolitve na e-poštni naslov obvestila@c-automobil-import.si.  V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

6.      Potek nagradne igre

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da odgovori na vsa vprašanja kviza. Vsak uporabnik ima za odgovarjanje pri posameznem vprašanju na voljo 30 sekund časa. Po izteku tega časa in brez aktivnosti uporabnika, se smatra, da uporabnik na vprašanje ni odgovoril pravilno. Ne glede na to ali je uporabnik na vprašanja odgovoril pravilno, nepravilno ali pa ga je prehitel čas in na vprašanja sploh ni odgovoril, z oddajo e-mail naslova, sodeluje v nagradni igri.

 

7.      Izbor nagrajencev

V nagradni igri za nagrade sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje. Nagradna igra traja od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024 do 23.59. V njej sodelujejo vsi, ki v celoti uspešno rešijo nagradno igro in organizatorju igre posredujejo zahtevane osebne podatke.

Zmagovalce določi žreb, ki ga izvede strokovna komisija, ki jo imenuje organizator, žreb pa izvede tričlanska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja, ki o žrebu vodi zapisnik.

 

8.       Nagrade

Po zaključku nagradne igre bomo nagradili 11 uporabnikov, ki bodo uspešno rešili kviz do konca in se prijavili v nagradno igro.

  •  1x teden dni uporabe štirikolesnika AMI
  • 10x Paket AMI za avanturiste (ki vključuje obesek za ključe Ami, čepica Ami, glavnik Ami, miniatura vozila Ami 1:43)

Glede podelitve in koriščenja glavne nagrade (teden dni uporabe štirikolesnika AMI) bo nagrajenec obveščen individualno.

Nagrade bodo formirane v pakete kot bodo navedeni v nagradni igri oz. nalogi. Nagrado bo organizator poslal po pošti na poštni naslov, ki ga bo nagrajenec sporočil organizatorju, v roku 30 dni po izvedbi žreba.

Nagrada ne presega vrednosti 42 EUR, zaradi česar se skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ne šteje v davčno osnovo za doseženi dohodek. Pravice do nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Sodelujoči ne more zahtevati menjave obljubljene nagrade za denar ali drugo stvar.

 

9.      Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku kviza, in sicer bodo prejeli obvestilo o nagradi na elektronski naslov, ki so ga navedli ob prijavi.

V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od prejetega elektronskega sporočila organizatorju oziroma pogodbenemu obdelovalcu ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Nagrajenci bodo nagrado prejeli na naslov, ki ga bodo posredovali v odgovoru na elektronsko pošto organizatorja oziroma pogodbenega obdelovalca. V primeru, da nagrajenec nagrade, poslane po pošti, v roku 14 dni ne prevzame oziroma, če se pošiljka vrne pošiljatelju, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal in organizator ni več dolžan izročiti nagrade naknadno. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi jo nagrajenec utrpel med sodelovanjem v nagradni igri, po njej ali ob prevzemu nagrade.

 

10.   Obdavčitev nagrad

Posamezna nagrada ne presega vrednosti 42 EUR in se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

11.    Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov in pogodbenemu obdelovalcu s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da zbirata in obdelujeta njegove osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre (izbira nagrajenca, obveščanje po elektronski pošti ter posredovanje nagrade).

Pogodbeni obdelovalec Escapebox bo po navodilih upravljavca v skladu z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zagotovil tehnično izvedbo nagradne igre, pri čemer bo po zaključku nagradne igre podatke o nagrajencih posredoval organizatorju.

Organizator in pogodbeni obdelovalec bosta pridobljene podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizator in pogodbeni obdelovalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo 1 mesecu po pošiljanju elektronskega sporočila glede rezultatov žreba in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se hrani za dobo enega leta.

Sodelujoči ima v zvezi z lastnimi osebnimi podatki pravico zahtevati preklic privolitve, popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (tako da svoj zahtevek naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri organizatorju na elektronski naslov: gdpr@c-automobil-import.si.

 

12.   Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator in pogodbeni obdelovalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator in pogodbeni obdelovalec prav tako nista odgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem na strani organizatorja ali pogodbenega obdelovalca. Poleg tega organizator in pogodbeni obdelovalec nista odgovorna za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora organizator obvestiti sodelujoče na spletni strani citroen-ami.brainylab.io. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

13.   Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca, organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izžrebanega nagrajenca.

V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba v nagradni igri uporabljala nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.), da je pridobivala koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili, izmišljena oseba) ali da za to obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi brez predhodnega obvestila.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

14.   Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

15.   Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani.

 

V Ljubljani dne 1.4.2024