Ogled vsebine
Splošni pogoji spletne prodaje AMI
SPLOŠNI POGOJI PRODAJE CITROËN AMI

 

1. Pogodbenici in opredelitve pojmov

(1) Družba Automobiles SA je prodajalec izdelkov in/ali ponudnik storitev. Družba je tudi posrednik za storitve, ki jih opravljajo tretje osebe, zlasti na področju lizinga, zavarovanja in garancij. Stranka je kupec ali naročnik izdelkov in/ali storitev.

(2) V pričujočih pogodbenih pogojih se AC Automobiles SA imenuje »družba«. Izraz »stranka« se nanaša na osebo (fizično ali pravno), ki prek tega ali nekega drugega spletnega mesta kupi izdelke in/ali storitve družbe. »Pogodba« ali »prodajna pogodba« je sklenjena, ko stranka sprejme te splošne pogodbene pogoje (SPP) in ponudbo. Izraz »izdelki« se nanaša na izdelke, ki jih družba trži na svojem spletnem mestu. Izraz »storitve« se nanaša na vse plačljive in brezplačne storitve, ki jih ponuja družba, kot so na primer servisni pregled vozila, testna vožnja, naročilo potrdila o zavarovanju, cenitev vozila itd. Kratica SPP označuje splošne pogodbene pogoje.

 

2. Izročitev vozila

Družba mora vozilo izročiti kupcu, ta pa mora družbi v zameno plačati kupnino. Družba po posvetovanju s kupcem določi kraj, datum in način izročitve vozila. Družba ni dolžna izročiti vozila kupcu, dokler kupnina ni v celoti plačana.

 

3. Specifikacije vozila

Vozilo je opisano v prodajni pogodbi. Izmerjene vrednosti in podatki, navedeni v brošurah in seznamih, so zgolj okvirne. Pridržujemo si pravico do izvedbe manjših in razumnih sprememb oblike, barve ali obsega dobave vozila, opisanega v pogodbi. Vendar pa družba ni dolžna dobaviti spremenjene različice vozila.

 

4. Področje uporabe

(1) Slike na spletnem mestu družbe so prikazane zgolj za namene ponazoritve. Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni cene svojih izdelkov in/ali storitev.

(2) Pričujoči splošni pogodbeni pogoji veljajo v različici, ki je veljavna v času sklenitve pogodbe in se nanašajo na vse poslovne odnose med družbo in stranko. Družba si pridržuje pravico, da splošne pogodbene pogoje kadarkoli spremeni. Veljavno različico splošnih pogodbenih pogojev si lahko ogledate in natisnete na spletnem mestu www.shop.citroen.ch.

(3) Pri nakupu izdelkov in/ali storitev, ki ga stranka opravi bodisi prek spletnega mesta družbe ali na drug način, veljajo pričujoči splošni pogodbeni pogoji. Pričujoči splošni pogodbeni pogoji veljajo izključno za potrebe te pogodbe. Noben pogoj stranke, ki nasprotuje pričujočim splošnim pogodbenim pogojem ali od njih odstopa, ne bo priznan, razen če ga je družba v določenem primeru izrecno pisno sprejela.

(4) Spletno mesto družbe vsebuje povezave do drugih spletnih mest partnerskih podjetij ali tretjih oseb. Družba nima nobenega vpliva na obliko in vsebino spletnih mest z dotičnih povezav. Družba ne daje nobenega zagotovila glede aktualnosti, točnosti, popolnosti ali kakovosti informacij, ki so posredovane s teh povezav.

(5) Pričujoči splošni pogodbeni pogoji veljajo izključno za pogodbe in storitve med stranko in družbo.

 

5. Sklenitev pogodbe/cena

5.1. Nakup na spletnem mestu družbe

(1) Asortiment, ki je objavljen na spletnem mestu www.shop.citroen.ch, tvori ponudbo, na podlagi katere se s stranko sklene prodajno pogodbo. Ponudba je zavezujoča, ob upoštevanju napak v prikazani opremi in drugih informacijah. Pod pogojem predhodne prodaje.

(2) Stranka lahko med postopkom nakupa izbere izdelke in storitve. Takoj ko želi stranka kupiti izdelek ali storitev, mora sprejeti splošne pogodbene pogoje in plačati akontacijo, ki je potrebna za sklenitev prodajne pogodbe (sklenitev pogodbe). V trenutku nakupa izdelka ni mogoče rezervirati.

5.2. Akontacija

(1) Če se stranka odloči za nakup izdelka, mora plačati akontacijo v višini 500,00 CHF s kreditno ali debetno kartico, ki jo družba sprejema. Ta akontacija se odšteje od prodajne cene.

(2) Po sklenitvi prodajne pogodbe bo družba v najkrajšem možnem času stopila v stik s stranko, da bi uredila podrobnosti glede izvajanja pogodbe.

 

 

6. Spremembe cen

(1) Dogovorjena prodajna cena za kupljeno vozilo temelji na priporočeni neto prodajni ceni brez dodatnih obveznosti, ki velja za vozilo in dodatno opremo v času sklenitve pogodbe. Če se obdobje med sklenitvijo pogodbe in dogovorjenim datumom dobave spremeni in preseže 4 tedne, ima družba pravico in dolžnost, da brez obveznosti spremeni ceno v natančnem sorazmerju s povečanjem ali zmanjšanjem priporočene maloprodajne cene.

(2) Štiritedensko zaščitno obdobje preneha veljati v primeru spremembe cene zaradi spremembe opreme, modela ali zakonodaje, ki se nanaša na DDV ali katerikoli drugi davek ali pristojbino.

 

7. Pogoji plačila in dostave

(1) Za akontacije za izdelke in plačila za storitve družba sprejema izključno plačila z odobrenimi kreditnimi ali debetnimi karticami. Podatki o karticah so šifrirani s tehnologijo SSL. Poleg tega vsako transakcijo prek spleta odobri pristojna družba za izdajo kreditnih kartic. Stranka se izrecno strinja z uporabo svojih podatkov.

(2) Preostanek prodajne cene mora biti družbi poravnan z bančnim nakazilom pred prejetjem izdelka. Družba si bo prizadevala dostaviti izdelek takoj po prejemu plačila.

(3) Pobot nasprotnih terjatev v zameno za prodajno ceno je izključen.

(4) Storitve je treba plačati, preden se jih koristi.

(5) Kraj izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, je registrirani sedež družbe.

 

8. Prenos lastništva

Vozilo in njegova dodatna oprema ostaneta v lasti družbe do popolnega plačila zapadle cene, vključno z zamudnimi obrestmi in stroški.

 

9. Upravljanje tveganj

Podjetje nosi tveganje izgube ali amortizacije kupljenega vozila do njegove izročitve. Če kupec zamudi s prevzemom kupljenega vozila in če pisno opredeljen dodatni rok izteče, ne da bi bilo koriščen, se tveganje prenese na kupca.

 

10. Garancija

(1) Družba daje materialno garancijo v okviru in obsegu tovarniške garancije, ki izključuje vse druge materialne garancije.

Če kupec pri družbi uveljavlja garancijo, veljajo določbe iz točk (2) do (7) v nadaljevanju:

(2) Namesto drugih zahtevkov iz materialne garancije ima kupec pravico od družbe zahtevati odpravo napak (popravke) v skladu z naslednjimi določbami: ta pravica zajema popravilo ali zamenjavo okvarjenih delov in odpravo druge škode na vozilu, če so jo neposredno povzročili okvarjeni deli. Deli, zamenjani med popravki, so last družbe.

(a) Kupec mora vse napake prijaviti družbi ali poskrbeti, da jih družba prijavi nemudoma po njihovem odkritju. Na zahtevo mora vozilo izročiti družbi v popravilo. Družba ima pravico za popravilo vozila najeti tretjo osebo, vendar se s tem ne razbremeni svoje garancijske obveznosti.

(b) Vse garancijske obveznosti prenehajo veljati, če je bilo vozilo nedovoljeno obdelano, servisirano, nepravilno vzdrževano, prekomerno uporabljeno, predelano ali spremenjeno ali če niso bila upoštevana tehnična navodila. Naravna obraba v vsakem primeru izključuje garancijsko obveznost.

(3) Družba lahko v razumnem roku dobavi vozilo, ki je v skladu s pogodbo, namesto da bi na njem izvedla popravke.

(4) Če obsežne napake kljub večkratnemu popravilu ni mogoče odpraviti, ima kupec pravico zahtevati znižanje nakupne cene ali odstop od pogodbe. Kupec v nobenem primeru ne sme zahtevati nadomestne dobave. V primeru odstopa od pogodbe je potrebno povrniti stroške za prevožene kilometre.

(5) Zaradi popravkov se garancijski rok ne podaljša.

(6) Poleg tega so v zakonsko dovoljenem obsegu izključene vse garancije (vključno s pravico do odpovedi od pogodbe in odbitka), izključena pa je tudi vsa odgovornost družbe (vključno z odgovornostjo za neposredno in posredno škodo).

(7) Če se vozilo ponovno proda, se pravica do garancije prenese na kupca do izteka garancijskega roka, če jo je mogoče prenesti.

 

11. Zamuda

(1) Zamuda s strani družbe

V primeru zamude pri dobavi lahko kupec uveljavlja pravne posledice zamude po prejemu pisnega opomina in šele po izteku neizkoriščenega dodatnega pisnega roka 14 dni. Iz tega so izključeni zahtevki za škodo, za katero družba ni odgovorna (zlasti za škodo, ki nastane zaradi zamude pri dobavi s strani proizvajalca ali uvoznika, stavke, naravnih dogodkov itd.).

 

(2) Zamuda s strani kupca

Če kupec po prejemu pisnega opomina zamuja z izročitvijo vozila, mora družba v pisni obliki določiti dodatni 14-dnevni rok. Po izteku tega roka lahko družba:

a) vztraja pri izpolnitvi zahteve in zahteva odškodnino ali

b) se odpove nadaljnji izpolnitvi zahteve in zahteva 15 % cene kupljenega vozila kot odškodnino in obresti, brez izključitve pravice do višje odškodnine, ali

c) odstopi od pogodbe, v tem primeru lahko družba od kupca zahteva odškodnino za izgubo, ki je nastala zaradi razveljavitve pogodbe.

Enake pravice ima družba, če kupec po pisnem opominu zamuja s plačilom kupnine ali dela kupnine, ki presega polovico kupnine, in je družba kupcu pisno določila dodatni 14-dnevni rok, vendar brez uspeha. Če družba uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po tem, ko je bilo vozilo dano v uporabo, se odškodnina in obresti izračunajo na naslednji način: 15 % nakupne cene za amortizacijo vozila po začetku uporabe v prometu, povečano za 1 % cene za vsak polni mesec od datuma prevzema vozila, povečano za 15 centov na prevoženi kilometer, razen če kupec dokaže, da je škoda družbe bistveno nižja, ali če družba dokaže, da je njena škoda bistveno višja.

 

12. Varstvo osebnih podatkov

Družba spoštuje zasebnost svojih strank in potencialnih kupcev. Družba uporablja osebne podatke za namene obdelave pogodbe, storitev za stranke in trženja (statistika, novice, pošiljanje brošur in ponudb, optimizacija kakovosti storitev) z namenom zadovoljitve različnih individualnih potreb obstoječih in potencialnih strank. Podatki se za zgoraj navedene namene posredujejo tudi uvozniku in proizvajalcu ter partnerskim podjetjem skupine Emil Frey. Družba zagotavlja, da bodo podatki uporabljeni v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za dodatna pojasnila si oglejte aktualno različico izjave o zasebnosti na spletnem mestu www.shop.citroen.ch.

 

13. Veljavno pravo in pristojnost

Za to pogodbo velja švicarsko materialno pravo, razen pravil mednarodnega zasebnega prava in Dunajske konvencije o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Če je ta pogodba potrošniška pogodba, se pristojno sodišče določi v skladu s švicarskim zakonom o civilnem postopku. V vseh drugih primerih se pogodbenici strinjata, da so pristojna redna sodišča na sedežu ali stalnem naslovu družbe. Družba lahko zadevo predloži tudi rednim sodiščem na sedežu ali stalnem naslovu kupca.